تغییر تاریخ برگزاری همایش
1398/08/09

تاریخ برگزاری همایش از آبان ماه سال 98 به اسفند سال 98 تغییر یافت. ضمنا تاریخ های مهم برگزاری همایش نیز تمدید شد.