تعرفه های ثبت نام

هزینه ثبت نام اعضا هیات علمی جهت ارائه مقاله اول                                    1/500/000 ریال

هزینه ثبت نام اعضا هیات علمی جهت ارائه مقاله دوم و دوم به بعد               1/000/000 ریال

هزینه ثبت نام دانشجویان جهت ارائه مقاله اول                                              1/200/000 ریال

هزینه ثبت نام دانشجویان جهت ارائه مقاله دوم و دوم به بعد                             800/000 ریال

هزینه ثبت نام کارکنان سازمان ها و ادارات جهت حضور در همایش               3/000/000 ریال

هزینه ثبت نام  جهت حضور در همایش به صورت آزاد                                     1/500/000 ریال

هزینه ثبت نام جهت حضور دانشجویان در همایش                                             800/000 ریال